породи:
линкове:
Какво ново?
ГОВЕДОВЪДНАТА ФЕРМА -  Нашият път към Европа

ст. н. с. д-р инж. Стефан Станев

   Има неща толкова сериозни, че за тях
може да се говори само на шега
Нилс Бор

    От  Националната  асоциация на  млекопроизводителите  ми  дадоха за  становище проектонаредба,  формулирана  като „Проект 1   ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ОБЕКТИ  ЗА  ОТГЛЕЖДАНЕ  НА  ЖИВОТНИ  ЗА  МЕСО, МЛЯКО, ЯИЦА И ВЪЛНА”. В тази статия искам да направя публично своето мнение. Няма да го представям в традиционния за едно становище вид – ще се опитам да покажа, цитирайки записаните правила,  до каква степен тази наредба,ако стане действаща, ще направи практически невъзможно развитието на животновъдството в България.

    Обемът на проектонаредбата е твърде голям.Това не я прави по- конкретна и ясна, а само дава поле за  вмъкване на по- вече недомислия.  Няма да коментирам подробно изисквания като:

    - „да са със стабилна ограда с височина не по- малка от 1,5 м.” (защо това трябва да се отнася до всички животновъдни обекти? Колко кравеферми в Европа са така оградени?)

    - да са изградени така, че „да бъде възпрепятствано влизането на животни., както и на гризачи и на птици”?! (как ще стане това в говедовъдната ферма, особено пък за мишките?).

    - „Съораженията  за  обработване  на  течния  тор  и  отпадъчните  води  се разполагат вън от ПРОМИШЛЕНИТЕ (курсивът е мой) животновъдни комплекси и ферми.” Кои са тези промишлени ферми? Това ме кара да си мисля, че е написано от хора, които знаят терминологията от преди 15 години, но не знаят какво става по света. В материала, в който ще разгледаме системите за почистване, съхраяване и оползотворяване на тора, ще покажем как се прави това.

    - „Системата  на  отглеждане  определя  необходимостта  от  предвиждане  на пасища, прокари за животните и обособена площ за разходка” – толкова широкообхватна и неясна формулировка развързва ръцете на контролиращите органи да издевателстват над фермера още на ниво проектиране, а и след това.

    В една наредба не бива да има благопожелания – нещата трябва да са казани точно и ясно и да не позволяват произволни тълкувания. Не развързва ли ръцете на контролиращите аргументът, че е необходимо: „Теренът да осигурява възможност за разполагане на сградите и  съораженията във фермата съобразно физиологичните потребности на животните  и  изискванията  на  профилактиката”.  Няма  технологично  и  строително решение, което да отговаря изцяло на физиологичните потребности на животните. Дори при ферми за биологично животновъдство това е невъзможно и има ниво на компромис. Това, формално погледнато, е забрана за функциониране на животновъдни ферми. Вторият капан в случая е съответствието с „изискванията на профилактиката”. Правилно е, че трябва да има  изисквания  за  това.  Моят  въпрос  е  къде  са  записани  систематизирано,  като действащи норми, тези правила? Не е необходимо фермерът или проектантът да са изучавали ветеринарно дело – за тях е важно да имат нормите. И тези норми не могат да бъдат други, освен официално действащи като част от публичната нормативна уредба на страната. Не е възможно това да е някаква вътрешноведомствена наредба, още по – малко инструктивно писмо. Сега, във времето на Интернет, е странно съдържанието на Интернет – страницата на Националната ветеринарно – медицинска служба (htp:/www.mzgar.government.bg/NacSlujbi/NVMS/NVMS.htm). Там всъщност липсва полезна информация. Службата, която ще издава сертификат на млекопроизводителните стопанства, не се е потрудила да оповести изискванията си. Макар в основата на това да стоят двете наредби – 30 от 20.11.2000 г. и 3 от 10. 01. 2003 г., се получава следното: изискванията в община Търговище нямат нищо общо с изискванията в община Карлово. Лично аз моля авторите на проектонаредбата да ми предоставят тези „изисквания на профилактиката”. Още по- добре да ги публикуват. Така всеки фермер ще знае какво точно се иска от него. Също така се нуждае от пояснение какви са нормите за физиологичния комфорт на животните  (по  видове  и  категории),  защото  е  казано,  че  „Производствените, спомагателните и обслужващите сгради и съоражения трябва да са разположени така, че да осигуряват оптимални условия за прилагането на технологията за отглеждане и профилактика на животните в среда без риск за физиологичния им комфорт”.
    В предходната статия публикувахме схема на фирмата FARMCO,  нереализуема в България  според изискванията на наредба 7 за здравна защита  на селищната среда. Спазвайки  предписанията  на  проектонаредбата  за  ветеринарно – медицинските изисквания., същата тази ферма става абсолютно неприложима (в България, разбира се). В Европа хората си я правят. На схемата и снимките е отразен друг тип технологично решение, много разпространено в Германия и Австрия. В тази ферма се отглеждат 46 крави и ремонтните животни.  Кравите са разделени на две групи – лактиращи и сухостойни, разделени една от друга само с тръбни метални врати. Родилният бокс е просто бокс в сектора за сухостойни крави. Хранителната пътека разделя сектора за крави от този за телета млечен период и млади говеда. Всички животни са под един покрив. Пунктът за ветеринарна обработка е просто допълнително оборудване на един бокс (виж снимката).
ЗА ДЕСКТОПА         |       АРХИВ         |      СТАТИИ       |        ТЕРМИНИ       |        ЛЮБОПИТНО       |        ФОРУМ
                                                              Собственик и администратор: Pancho Radev
                                                  Copyright2006 © Zooferma.com. All Rights Reserved.                       
    Торовите пътеки се почистват посредством скреперна инсталация. Торът попада в напречен канал към страната на доилната зала и от там постъпва в подземно торохранилище точно срещу хранителната пътека.

    Доилната зала е технологично свързана със сектора за лактиращи крави. В този сектор, освен помещение за хладилния танк, са предвидени една тоалетна и един работен кабинет.

    Такава  ферма  не  може  да  бъде  направена  в  България  ако,  не  дай  боже, проектонаредбата стане наредба. Ще цитирам членове на тази проектонаредба, като ще си позвплявам и кратък коментар.

    Чл. 8. Проерктът на животновъдния обект трябва да осигурява „Черно- бяла система” при експлоатацията на обекта, като го разделя на две изолирани една от друга зони (курсивът е мой):

    - „Бяла зона”, в която да са разположени сградите за отглеждане на животните и пряко обслужващите ги спомагателни сгради и съоражения.

    - „Черна зона”, в която да са разположени административно- битови сгради, складове, работилници, гаражи и др.

    Това може да има смисъл, ако фермата е много голяма или с много примитивно технологично и техническо решение. Ако тя е за по- вече от 300 крави, технологически съображения ще наложат отделянето на складовете от сградите за животни и ще дадат възможност, без да се харчат излишни пари, да се обособят условно бяла и черна зона. Но и тогава ще се наложи обяснение как да ги изолираме една от друга. Идея за това дава

    Чл. 10 (3). Административно- битов сектор – включва сгради и съоражения, свързани с управлението, административното обслужване бита на работниците във фермата и с охраната на фермата. Разположен е в „черната зона”, на разстояние не по – малко от 30 м. от оградата на „Бялата зона”.

    От тук става ясно, че фермата трябва да има вече две огради. Не се казва дали охраната за двете зони е обща, или ще има две охрани.
   
Очевидно складът със слама за постеля не може да бъде там където го правят германците. Не зная дали едно помещение за офис и една тоалетна са достатъчни за административно – битов сектор. Но определено мястото им не е тук, нали: самостоятелна сграда, в черния сектор, на 30 м. от оградата. При положение, че общата дължина на сградата за крави е 35 м.

    В общия си вид проекто- наредбата не разделя изискванията си към фермите според вида  и  бройката  на  животните.  Следователно  „Чл.11.  Съоражения  с  ветеринарно- профилактично значение и за опазване на околната среда” е в сила и за нашите примерни ферми. Ще спестя голяма част от необходимите неща. Ще ви кажа само, че тези ферми трябва да имат:

   „Чл. 11. (3). Ветеринарно- медицински пункт с диагностична лаборатория.”

    Фермата за 46 крави ще иска по – малко инвестиции, отколкото този Чл. 11. За да не си помисли някой, че при малките ферми може да се мине без това, е подчертано, че ветеринарно – медицински пункт с лаборатория не се предвижда само за рибовъдни обекти. Ясно е, че нашите ферми не могат да минат.

    В наредбата не е посочено в коя зона трябва да се направи този пункт, но според мен не е и необходимо. Просто няма да има кой да прави говедовъдни ферми.

    В РАЗДЕЛ I Специфични изисквания, Чл. 14 (4). За говедовъдните ферми т.2 гласи: „Проектиране  и  изграждане  на  самостоятелни  помещения  за  крави  в продуктивен сектор, за животни в репродуктивен период и родилно помещение с профилакториум”. В тази ферма за 46 крави, ние трябва да направим: помещение за 39 крави в лактация, помещение за 6 сухостойни крави, помещение с един родилен бокс и профилакториум за 3 – 5 теленца. Не е казано дали телетата след профилакторния период  трябва да бъдат разделени на групи, така че можем да ги съберем в една сграда.

    Както се досещате, трябва да се откажем да правим говедовъдни ферми като тази на схемата – те просто не подхождат на наредбата. Бибило добре, все пак, успоредно с наредбата да има и една инструкция, какво може да се направи.

    До тук засегнах само част от нещата в тази проектонаредба, които имат, така да се каже, директно отношение към конкретната ферма. Ако си мислите, че по- вече от това не може да сенаправи, грешите - има разпоредби, които правят немислима дори идеята да се развива животновъдство къде да е и както и да е.

    Чл. 7. Изборът на терен трябва да е съобразен с:

1. Възможно изложение на животновъдните сгради на юг, югоизток или югозапад.

2.Теренът да е равнинен, с минимален наклон не  по- малко от 1% и  ниво на подппочвените води не по- малко на 2 м. От повърхността на терена.

    Определено  на  нашата ферма  за 46 крави  не и върви – тя  е ориентирана  по недопустимото от т. 1 изток – запад направление. Но силата на наредбата е т. 2. Вероятно е пропусната възможността с технически средства от абсолютно равна площадка да се направи такава с минималния наклон.  Но е пропуснато и обстоятелството, че със строителни решения могат да се реализират ферми при значителен наклон на терена. Така или иначе с този текст можем да зачеркнем планинското животновъдство. Защото в планината имаме право да направим фермата само на онзи терен, който става що годе за растениевъдно производство.  Не  мога  да  си  представя  животновъдство,  което  да не  е обвързано  с растениевъдна продукция. Може и да има начин – не зная.

    Цяла Холандия е под морското ниво. Нивото на подпочвената вода се контролира по изкуствен начин и рядко е на по- вече от 0,5 м. от повърхността. И въпреки това имат може би най- доброто краварство в света, с невероятни решения за съхраняване на тора под земята.

    Вярно, че те нямат действащ аналог на нашата проектонаредба. Но не е само това - те знаят, че условието не е дали има  или  няма подпочвена  вода, а  дали  може да се направи гарантирана преграда между замърсителя (в случая торова маса) и подпочвената вода. Освен това знаят, че това е възможно. И го правят. При нас обаче ще го забраним, нали?

    Накрая не мога да не посоча и черешката на тортата. Оставих ви го за десерт.

   Чл. 6. (2). Да са на отстояние от други животновъдни обекти, както е посочено в Приложение 1.

    В приложението е посочено, че (това е най – мекия вариант) ако има говедовъдна ферма с 10 (десет) до 500 (петстотин) крави, най – близката съседна ферма (без значение какво ще се отглежда там) може да отстои на 1000 (хиляда) метра.

    Наредба 7 е нищо – ако фермата е за по- вече от 10 животни, според нея тя трябва да бъде на 50 метра от селото. Тази проектонаредба обаче слага нещата съвсем на място. Ако в единия край на селото има ферма за 10 животни, а самото то е с дължина над 900 м., на другия му край може да се направи още един ферма, и толкова. Ако дължината му обаче е под критичните 900 м., това не може да се случи. Осъмнало с 10 животни (5 крави и още толкова женски телета и юници), селото е обречено – нито един фермер в по- вече.
Препоръчвам  на  всеки,  който  има  някакво  намерение  да  става  фермер,  да  премери разстоянията и да види дали не е закъснял. А на онези, които са платили за разработването на подобна наредба, препоръчвам да си помислят за какво са похарчени парите. Защото тези
пари са от нечии данъци.

                                                                         АГРОЕКОН ООД                                 web: www.agroecon.com